Själavård/Stödsamtal

Själavård och stödsamtal är en väldigt stor del i vårt arbete. Det förekommer i en del av de verksamheter som står uppräknade på denna hemsida, men de förekommer även under hembesök, avtalad tid på kontoret eller spontant ute på stan. Det kan både vara en enskild eller en hel grupp som sitter i samtal. Om Du känner ett behov av att behöva prata med någon om Ditt liv, det Du tänker på eller det Du är/har varit med om, är Du välkommen att rycka tag i oss. Kyrkan är ingen myndighet och för därför inga journaler över de som kontaktar oss. Du kan prata om vad som helst med oss. Om Du är glad, ledsen, vill ha hjälp eller bara känner Dig uttråkad spelar ingen roll. Det är Du själv som avgör vad vi ska prata om. Dessa samtal hålls under sträng tystnadsplikt utav diakon och präst. Ungdomsledarna har också tystnadsplikt men är skyldiga att rapportera till socialtjänsten om de får reda på att någon ungdom far illa på något sätt. Vi som arbetar på barn och ungdom i kyrkan försöker att finnas på de platser där barn och ungdomar finns t.ex. skolor, ungdomsgårdar, vid evenemang, nattvandringar och i diverse projekt. Du kan även kontakta oss via socialtjänsten, polisen, ungdomsmottagningen, BUP, RUT, ungdomsledare på skolor & ungdomsgårdar, rektorer, skolsjuksköterskor, skolkuratorer, lärare m.fl.

Aggression Replacement Training
ART är en metod som är hämtad ur KBT (Kognitiv Beteende Terapi)
och som innehåller tre olika komponenter;

• ilskekontrollträning
• social färdighetsträning
• moralutbildning

Ilskekontrollträning innebär att du som barn/ungdom lär dig självbehärskning och
då inte minst att få kontroll på onödiga vredesutbrott och våldsamma handlingar.
Man försöker lära sig alternativa beteenden. Du ska lära dig att på ett tidigt stadium
upptäcka aggression hos dig själv och andra för att sedan lära dig att kontrollera din
ilska på ett socialt kompetent sätt. Träningen är upplagd på ca 10 träffar men kan
utökas successivt beroende på hur många sociala färdigheter man vill koppla till ilskekontrollsekvensen.
Man går igenom en färdighet åt gången och varje träff bör rymmas inom ett 60 minuters pass.
Mellan varje träff ska färdigheten tränas ute i det vanliga livet (skolan, hemmet, fritiden).
Du kan gå både enskilt eller i grupp. Ilskekontrollträningen lämpar sig bäst för dig som har problem
med din aggression och som är beredd att arbeta med dig själv.
Om du vill delta i en ilskekontrollträning under skoltid eller under din fritid kan du ta kontakt med Putte.

Social färdighetsträning (SFT) innebär att du lär dig att tänka och handla i en stegvis sekvens.
Färdigheterna kan t.ex. handla om att; ge beröm, att ta emot kritik på ett
positivt sätt och att hantera grupptryck.
Metoden innefattar 50 olika färdigheter och man kan från fall till fall
komma överens om vilka färdigheter man vill använda.
Man går igenom en färdighet åt gången och varje träff bör rymmas inom ett 60 minuters pass.
Mellan varje träff ska färdigheten tränas ute i det vanliga livet (skolan, hemmet, fritiden).
Den sociala färdighetsträningen lämpar sig för alla människor och alla har nytta utav att
förbättra och utveckla sina sociala färdigheter.
Du kan gå både enskilt eller i grupp, men bäst resultat uppnår man ifall man är några stycken.
Om du vill delta i en SFT-grupp under skoltid eller under din fritid kan du ta kontakt med Putte.

Moralutbildning innebär att man genom strukturerade diskussioner eller debatter försöker
utveckla moraltänkande mot mer mogna nivåer.
Det finns två väl utprovade modeller att välja mellan: Kohlbergs Moralutbildning som
innebär att man deltar i debatter kring moraliska dilemman tillsammans med tio andra
ungdomar och Gibbs modell som innebär att en mindre grupp jobbar först
individuellt med dilemman för att sedan diskutera dem i en större grupp.

Kontakt

Putte Filipsson, diakon
mobil: 070-215 68 73
e-mail: patrik.filipsson@svenskakyrkan.se