Krisarbete/Socialt arbete

Svenska kyrkans sociala arbete kallas diakoni. En del av kyrkans självklara uppdrag handlar om att försvara människors rätt och att stå på de förtrycktas sida. Diakoni handlar om att möta människor i utsatta livssituationer. Kyrkan ska vara där ungdomarna är och driva deras sak just därför att ingen annan gör det eller för att det är vår medmänskliga skyldighet. De som leder detta arbete är diakoner.

Grundsynen som genomsyrar allt diakonalt arbete med barn och ungdomar:

  • Barn och ungdomar ska ha en verklig möjlighet till inflytande och delaktighet i ”ungdomsfrågor” dvs frågor som de anser viktiga och frågor som berör deras vardag.
  • Barn och ungdomar ska ha goda förutsättningar att leva ett självständigt liv.
  • Barns och ungdomars engagemang, skapande förmåga och kritiska tänkande ska tas till vara som en resurs.
  • Barn och ungdomar ska ses som en resurs och inte som en belastning för kyrkan och samhället.
  • Församlingen ska så långt det är möjligt se till barns och ungdomars särskilda behov och ge dem utrymme att växa i tro och ansvar.
  • Barn och ungdomar är inte kyrkans och samhällets framtid, utan kyrkans och samhällets nutid.

Diakonin är fristående, självständig och partipolitiskt neutral, vilket inte betyder att diakonin är opartisk. Uppdraget är att underlätta barns och ungas livssituation, vilket innebär att diakonin representerar en speciell grupps intressen i samhället.
När det gäller arbetet med utsatta barn och ungdomar samverkar ofta Svenska kyrkan med samhällets övriga sociala institutioner på olika nivåer i samhället (Skolan, Socialtjänst, Polisen, BUP, Ungdomsmottagning, Kultur & Fritid, m.fl.).
I vissa fall handlar det om en gemensam insats i en speciell fråga, i andra fall är syftet att uppnå en gemensam syn och strategi i olika barn- och ungdomsfrågor.
En del av arbetet består i att följa och sammanställa aktuell kunskap, statistik och forskning, göra omvärldsanalyser och sprida dessa kunskaper till viktiga målgrupper.
Kort sagt handlar det om att vara en finne i häcken på vuxenvärlden, kyrkan och samhället och att i första hand se allt ur barns- och ungdomars perspektiv.

Förebyggande diakoni

Vistas direkt ute i barns- och ungdomars vardag och verklighet.
Till exempel att vara på skolan, att vistas på ungdomsgårdar och i föreningar samt att finnas på stan och på diverse ungdomsevenemang.
Att skapa bra förutsättningar och miljöer, för att undvika att barn och ungdomar hamnar i utsatthet.
Att arrangera mötesplatser för att göra gemenskap mer tillgänglig för dem som annars riskerar ofrivillig ensamhet eller löper risk att hamna i utsatthet.
Ibland handlar det om att driva eller att medverka i olika ungdomsprojekt.
Kyrkan försöker att finnas där barn och ungdomar är, även om dessa platser inte alltid är förenade med glädje eller är problemfria.
Det centrala i denna del av diakonin är att bilda och bygga relationer både till barn och ungdomar,
men också till dem som på olika vis arbetar med dessa samt att försöka förhindra att fler ska hamna i utsatthet.

Vårdande diakoni

Arbeta med krisstöd och psykologisk debriefing (krisbearbetning) både för stora grupper och individuellt.
Själavårdssamtal. Att ingå i diverse krisgrupper och kristeam på t.ex. skolor och i ungdomars hemmiljö.
Att hjälpa barn- och ungdomar som har hamnat i någon form utav krissituation och/eller utsatthet.
Ofta samarbetar man med andra yrkesgrupper som t.ex. polisen, socialarbetare, kuratorer, sjuksköterskor, psykologer och vårdpersonal av diverse slag.
Det handlar om att möta och stötta barn och ungdomar i utsatta livssituationer.
Det kan handla om att erbjuda stöd att hantera en destruktiv livssituation eller att bara finnas närvarande.
Ibland handlar det om att hjälpa till i ett sorgearbete eller att ge ekonomiskt bistånd till de familjer och ungdomar som inte har mat eller kläder för dagen..

Politisk/profetisk diakoni

Handlar om att ge röst åt dem som ingen röst har. Det kan handla om att förbättra möjligheterna för barn och ungdomar i Köping att leva ett så fullgott liv som möjligt.
Att ge stöd åt barn och ungdomar att själva få vara med och påverka sin vardag och verklighet.
Skapa mötesplatser där de kan lyfta fram sina frågor och förankra sig i sig själva.
Att våga se och påtala orättvisa och låsande strukturer som barn- och ungdomar far illa av.
Det kan gälla att lyfta fram utsattheten bland barn och unga människor och påtala vuxenvärldens ansvar för dessa, lokalt och globalt.
Ett viktigt arbete är att delta i den allmänna debatten, skapa opinion för angelägna frågor och påverka politikers, beslutfattares och allmänhetens förhållningssätt till barn- och ungdomsfrågor. Det kan t.ex. göras genom att skriva debattartiklar, uppvakta utredningar, anordna konferenser och seminarier.

Ungdomsfrid

Ljuger ungdomar om hot, våld och sexuella övergrepp?
– Ja ofta, de säger att det inte hänt, fast det har hänt.
Hot, våld och sexuella övergrepp kan alla ungdomar bli utsatta för. Den som utför det kan både vara en annan ungdom eller en vuxen.
Det kan vara en person man känner eller en helt främmande människa. Det kan ske i hemmet, i skolan och på fritiden.
Det förekommer i alla socialgrupper oberoende av religion, ålder, utbildning, härkomst, kön, kultur, politisk åsikt eller sexuell läggning.
Det är svårt att säga hur vanligt det är. De allra flesta övergreppen anmäls förmodligen inte.
Denna skrift är skriven av Putte speciellt för dig som är ungdom och som bor eller vistas inom Köpings kommuns gränser.
Den är skriven just för dig, för att du ska veta vart du kan vända dig ifall du själv blir utsatt för hot, våld eller sexuella övergrepp,
eller om du har en kompis som blir utsatt för hot, våld eller sexuella övergrepp.
Skriften ungdomsfrid delas ut till alla nior i kommunen under en särskild lektion som handlar om hot, våld och sexuella övergrepp.
Ungdomsfrid delas även ut till alla instanser i samhället som på ett eller annat sätt arbetar med dessa frågor.
Skriften Ungdomsfrid kan du ladda ner i pdf-format genom att klicka här.

Unga i sorg

Att förlora en människa som står en nära (t.ex. en mamma, en pappa, ett syskon, en kompis) är väldigt jobbigt.
Som ung kan det vara extra jobbigt om man aldrig har varit med om att någon närstående har dött.
Oftast är man också beroende av att ha sina föräldrar omkring sig, för att de ska kunna ta hand om en.
När någon i ens omgivning dör pga ålder, sjukdom eller en olycka väcks en mängd tankar och känslor inom en själv.
Det är viktigt att man har någon/några att prata med när livet känns jobbigt.
Som barn kan det vara skönt om någon närstående vuxen finns med när man pratar om sin sorg, medan man som tonåring mycket väl kan komma ensam och prata.
Vi har ingen särskild sorgegrupp för ungdomar, men om du vet om att det finns fler ungdomar som befinner sig i samma situation som du kanske gör, så kan vi på väldigt kort tid starta upp en sorgegrupp.
Om du vill veta mer om sorgegrupp eller sorg för barn och ungdomar kan du kontakta Putte eller Linda.

Nätvandrarna

Fryshuset i Stockholm driver projektet ”Nätvandrarna” som handlar om att möta ungdomar (12-20 år)
på olika stora communities bl.a. genom att finnas där ungdomarna är och vara förebilder där det behövs.
En del av de unga man möter på nätet behöver mer hjälp än nätvandrarna kan tillhandahålla on-line.
Därför ingår varje kommun i ett nationellt nätverk av nyckelpersoner inom barn- och ungdomsfrågor som nätvandraren kan ledsaga ungdomen till.
I Köpings kommun har Putte uppdraget att vara denna nyckelperson som ska kunna möta ungdomens behov på hemmaplan eller kunna slussa vidare så att man får den hjälp som man behöver.
Läs mer om projektet på www.fryshuset.se/natvandrarna

Ekonomiskt bidrag

Ibland kan det vara svårt att få ekonomin att gå ihop.
Svenska kyrkan i Köping förfogar över medel som kan delas ut för olika behov.
Boende i Köpings församling kan söka dessa bidrag.
Det är också möjligt att söka medel till projekt och föreningar verksamma inom församlingen.
Bidragsansökan kan ske två gånger per år. Sista ansökningsdag är 15 april respektive 1 november.
Ansökningsblanketten finns på:
församlingsexpeditionen
Stora Kyrkogatan 3
731 32 Köping.
Den finns även att ladda ner på vår hemsida; www.svenskakyrkan.se/koping

Kontakt

Putte Filipsson
mobil: 070-215 68 73
e-mail: patrik.filipsson@svenskakyrkan.se